[vc_custom_heading text=”DANH MỤC GIẢI THƯỞNG” use_theme_fonts=”yes”]

1. Chương trình Trao quyền cho cộng đồng địa phương xuất sắc nhất

– Mục tiêu, Kế hoạch, Ngân sách và Thực hiện

– Thành viên tham gia

– Tác động đến cộng đồng

– Tác động cho Chi hội

– Tác động dài hạn của Chương trình

 2. Chương trình dài hạn cho cộng đồng địa phương xuất sắc nhất

– Mục tiêu, Kế hoạch, Ngân sách và Thực hiện

– Thành viên tham gia

– Tác động đến cộng đồng

– Tác động cho Chi hội

– Tác động dài hạn của Chương trình

 3. Chương trình phát triển kinh tế địa phương xuất sắc nhất

– Mục tiêu, Kế hoạch, Ngân sách và Thực hiện

– Khuyến khích kinh doanh tự do

– Tác động đến nền kinh tế địa phương

– Tác động đến cộng đồng và người tham gia

– Quan hệ đối tác và Quan hệ công chúng

– Tác động dài hạn của Chương trình

 4. Chương trình phát triển Kỹ năng cá nhân tại địa phương xuất sắc nhất

– Mục tiêu, Kế hoạch, Ngân sách và Thực hiện

– Thành viên tham gia

– Kỹ năng phát triển

– Tác động đến người tham gia

– Tác động dài hạn của Chương trình

 5. Chương trình tăng trưởng và phát triển địa phương xuất sắc nhất

– Kế hoạch chiến lược

– Sự tham gia của Ban điều hành địa phương và các thành viên

– Phương pháp thực hiện

– Kết quả đạt được

– Tác động dài hạn của Chương trình

 6. Dự án các mục tiêu toàn cầu cho địa phương xuất sắc nhất

– Mục tiêu, Kế hoạch, Ngân sách và Thực hiện

– Thành viên tham gia

– Tác động cộng đồng

– Liên kết với các cơ quan của Liên Hợp Quốc hoặc quan hệ đối tác

– Tác động dài hạn của Chương trình

 7. Chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR)Địa phương hay nhất

– Mục tiêu, Kế hoạch, Ngân sách và Thực hiện

– Tác động cộng đồng

– Liên kết với một hay nhiều hơn Mười Nguyên tắc thông qua biện pháp cụ thể

– Kết quả đạt được

– Tác động đến Chi hội

– Tác động dài hạn của Chương trình

 8. Dự án hợp tác liên tổ chức xuất sắc nhất

– Mục tiêu, Kế hoạch, Ngân sách và Thực hiện

– Hợp tác giữa các Chi hội

– Tác động đến thành viên và đóng góp vào tầm nhìn JCI

– Tác động đến cộng đồng

– Tác động dài hạn của Chương trình

 9.Dự án OMOIYARI địa phương xuất sắc nhất

– Mục tiêu, Kế hoạch, Ngân sách và Thực hiện

– Hợp tác vì sự hòa bình thế giới

– Tác động đến cộng đồng

– Tác động cho Chi hội

– Tác động dài hạn của Chương trình

 10. Chi hội mới xuất sắc nhất

– Kế hoạch chiến lược

– Chiến lược tuyển dụng

– Chương trình phát triển cá nhân và kết quả

– Chương trình Phát triển Cộng đồng và kết quả

– Chương trình phát triển quốc tế và kết quả

– Chương trình phát triển kinh tế và kết quả

 11. Chi hội xuất sắc nhất

– Kế hoạch chiến lược

– Chương trình phát triển cá nhân và kết quả

– Chương trình Phát triển Cộng đồng và kết quả

– Chương trình phát triển quốc tế và kết quả

– Chương trình phát triển kinh tế và kết quả

 12. Thành viên mới xuất sắc nhất

– Tác động cho Chi hội

– Tác động cộng đồng

– Tham gia vào các chương trình đào tạo và định hướng

– Tham gia vào cộng đồng và sự kiện quốc tế

– Là minh họa của các giá trị JCI trong hoạt động JCI

– Là minh họa của các giá trị JCI ​​trong cuộc sống cá nhân

 13. Thành viên xuất sắc nhất

– Tác động cho Chi hội và tổ chức quốc gia

– Tác động cộng đồng

– Tham gia vào sự kiện JCI

– Là minh họa của các giá trị JCI trong hoạt động JCI

– Là minh họa của các giá trị JCI ​​trong cuộc sống cá nhân

 14. Chủ tịch địa phương xuất sắc nhất

– Lãnh đạo, động lực, cảm hứng cho các Thành viên

– Tác động cộng đồng

– Tác động cho Chi hội

– Tham gia vào Sự kiện JCI

– Là minh họa của các giá trị JCI trong hoạt động JCI

– Là minh họa của các giá trị JCI ​​trong cuộc sống cá nhân

 15. Chương trình Flagship quốc gia xuất sắc nhất

– Chiến lược và thực hiện

– Lợi ích cho các Chi hội và các thành viên khi tham gia

– Tác động cộng đồng

– Quan hệ công chúng, Tầm nhìn, quan hệ đối tác và tài chính

– Tác động dài hạn của Chương trình

 16. Chương trình Phát triển &Tăng trưởng quốc gia xuất sắc nhất

– Kế hoạch chiến lược

– Sự tham gia của Ban điều hành quốc gia và các thành viên

– Phương pháp thực hiện

– Kết quả đạt được

– Tác động dài hạn của Chương trình

 17. Chủ tịch xuất sắc nhất

– Quản trị

– Lãnh đạo, động lực, cảm hứng cho Thành viên

– Hoạt động: Tác động của dự án

– Tham dự Sự kiện JCI

– Tham gia vào JCI