JCI ACTIVE CITIZEN FRAMEWORK

Video hướng dẫn cách thực hiện dự án theo JCI Active Citizen Framework

Là những Global Citizens (Công dân toàn cầu), tất cả chúng ta đều cùng chung những mục tiêu, quyền lợi và trách. Thông qua khái niệm “Active citizens” (Công dân thành thị tích cực), JCI khuyến khích người trẻ có trách nhiệm với các vấn đề mang tính địa phương và tìm các giải pháp bền vững được với mục tiêu có lợi cho cộng đồng địa phương nói riêng và toàn cầu nói chung. Người trẻ luôn mong đợi thay đổi cuộc sống của chính họ và thế giới. Với động lực đó, các thành viên JCI được trao quyền và được truyền cảm hứng để tìm giải pháp giải quyết những thách thức toàn cầu của thời đại ngày nay.

Tuy nhiên, JCI cũng nhận ra rằng nếu chỉ có một cá nhân hoặc một nhóm người sẽ khó có thể tạo ra những tác động có tính “sustainable” (bền vững và dài hạn). Đối với giải pháp cho các vấn đề của cộng đồng, chúng ta có thể đạt được bằng việc thúc đẩy sự tham gia và đồng hành đến từ nhiều thành phần trong xã hội. Những giải pháp này nhằm phụng sự cho cộng đồng, với mục tiêu trước hết là đảm bảo sức khỏe, sau đó là thúc đẩy giáo dục, kinh tế và cuối cùng là hướng đến một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững.

JCI mong đợi sẽ trở thành tổ chức kết nối các nguồn lực trong xã hội như các doanh nghiệp, chính phủ, cộng đồng xã hội,… nhằm tạo ra các tác động bền vững, thông qua các chương trình hành động thiết thực của tập thể Active Citizens ở mỗi địa phương. Tại JCI, các thành viên được hướng dẫn xây dựng và vận hành dự án dựa trên “Active Citizen Framework”. Đây là mô hình được thiết kế để giải quyết các vấn đề cộng đồng một cách hiệu quả bằng cách đưa ra những phương pháp / quy trình để thực hiện và vận hành dự án, để tạo ra sức ảnh hưởng tích cực thông qua các giải pháp bền vững cho cộng đồng trên toàn cầu.

Các thành viên JCI sẽ sử dụng “Stages of community developement” (các giai đoạn phát triển cộng đồng) để xác định các nhu cầu ở địa phương, sau đó hình thành nên các giải pháp và hành động.
“Stages of community developement” gồm có 03 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Health and Wellness Healthy (Sức khỏe cộng đồng)
  • Giai đoạn 2: Education and Economic Empowerment (Giáo dục và sự trao quyền kinh tế)
  • Giai đoạn 3: Peace, Prosperity and Sustainability (Hòa bình, thịnh vượng và bền vững)

 

JCI ACTIVE CITIZEN FRAMEWORK ACTION STEPS

 

Step 1: Analyze (Phân tích)

Hiểu rõ các nhu cầu của cộng đồng.
Những thách thức cộng đồng không thể được giải quyết khi chưa được hiểu rõ bản chất vấn đề. Để tạo tác động bền vững đến cộng đồng, trước hết các nhu cầu của cộng đồng phải được phân tích và hiểu để xác định nguyên nhân gốc rễ (root causes).

 

Step 2: Develop (Phát triển)   

Hoạch định các Sustainable Solutions (các giải pháp có tính bền vững và dài hạn).
Bằng cách hợp nhất nhiều nguồn lực đến từ tất cả các thành phần trong xã hội, các dự án được xây dựng để giải quyết các nhu cầu cốt lõi của cộng đồng và nguyên nhân cốt lõi của chúng. Các bên liên quan sẽ cùng phác thảo một kế hoạch triển dự án bao gồm: các mục tiêu cần đạt được, hành động cụ thể và kết quả mong muốn. Các giải pháp đều nhắm đến 03 giai đoạn phát triển cộng đồng nhằm thúc đẩy và hướng đến sự thịnh vượng.

Step 3: Execute (Triển khai thực hiện)

Hãy hành động!!
Khi nhu cầu và nguyên nhân gốc rễ đã được xác định, các công dân tích cực sẽ bắt đầu hành động bằng cách huy động các nguồn lực hỗ trợ, và thực hiện theo kế hoạch dự án đã được hoạch định trước đó. Bằng cách kết hợp nguồn lực, các tác động có tính bền vững trong cộng đồng sẽ trở nên rõ nét hơn.

 

Step 4: Review (Theo dõi và đánh giá hiệu quả)

Sau khi bắt đầu triển khai thực hiện, một điều quan trọng là phải theo dõi tiến độ để xác định xem các mục tiêu và tác động theo như dự định có đang đi đúng hướng hay không. Cuối cùng, cần tiến hành phân tích dữ liệu dự án để đo lường kết quả, tác động và tiếp tục theo dõi để có sự tinh chỉnh trong quy trình vận hành.

 

[Quan trọng] Partnerships – Các đối tác đồng hành

Để tăng sức ảnh hưởng và hiệu quả, dự án cần các đối tác sẽ tham gia và đồng hành trong các giai đoạn. Điều này giúp tăng quyền can thiệp của các bên liên quan về cả nhu cầu, quyền hạn lẫn các giải pháp cần thiết. Việc hợp nhất các nguồn lực từ nhiều thành phần trong xã hội (VD: Chính phủ, các doanh nghiệp,…) và tận dụng ưu điểm của nhau sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn. Một số nguồn lực có thể chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau gồm có: con người, chuyên môn, nguyên vật liệu, máy móc, truyền thông thông tin, dữ liệu đào tạo, nguồn lực tài chính,…

Tóm lại, JCI Active Citizen Framework trao quyền cho những người trẻ tuổi để tạo ra tác động tích cực và tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là mô hình giúp vận hành các dự án phát triển bền vững và dựa trên nhu cầu thực tế để tạo ra những kết quả có thể đo lường được trong cộng đồng. Quá trình bắt đầu bằng việc phân tích, đánh giá nhu cầu trong cộng đồng địa phương, thu hút các đối tác liên quan để chia sẻ nguồn lực và sức mạnh. Sau đó là thực hiện các dự án có tính định hướng hành động. Và cuối cùng là giám sát, đánh giá kết quả để đảm bảo tác động tích cực một cách rõ nét và hiệu quả.

Nguồn: https://jci.cc/active_citizen_framework

Biên dịch và tổng hợp: BTK