17 SDGs – Mục tiêu 17: Phục hồi các quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững

Một chương trình phát triển bền vững thành công đòi hỏi sự hợp tác giữ các chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội. Những quan hệ đối tác được xây dựng dựa trên các nguyên tắc giá trị, tầm nhìn chung, và các mục tiêu chung mà đặt trọng tâm là nhân loại và hành tinh. Những quan hệ đối tác rất cần thiết ở ở cấp độ toàn cầu, khu vực và địa phương.

Hành động khẩn cấp là cần thiết để huy động, chuyển hướng và mở khóa sức mạnh biến đổi hàng nghìn tỉ đô la tư nhân để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đầu tư dài hạn, bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, rất cần thiết trong các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Chúng bao gồm năng lượng bền vững, cơ sở hạ tầng và giao thông, cũng như công nghệ thông tin và viễn thông. Khu vực công sẽ cần thiết lập một hướng đi rõ ràng. Giám sát và xem xét các khung, quy định, cấu trúc khuyến khích cho phép các khoản đầu tư được trang bị lại để thu hút các khoản đầu tư và củng cố sự phát triển bền vững. Các cơ chế giám sát quốc gia như các tổ chức kiểm toán tối cao và các chức năng giám sát của các cơ quan lập pháp cần được tăng cường.

Thống kê và số liệu

Hỗ trợ phát triển chính thức ở mức 146.6 tỷ đô la trong năm 2017. Điều này thể hiện mức giảm 0.6% trong thực tế so với năm 2016.

79% hàng nhập khẩu của các nước phát triển vào các nước phát triển miễn thuế.

Nợ của các nước đang phát triển được giữ ở mức ổn định vào khoảng 3% tổng sản lượng xuất khẩu.

Số lượng người sử dụng Internet tại châu Phi tăng gần gấp đôi trong 4 năm vừa qua.

30% thanh thiếu niên thế giới là “người bản địa kỹ thuật số”, hoạt động trực tuyến ít nhất 5 năm.

Nhưng hơn bốn tỷ người không sử dụng Internet và 90% trong số họ đến từ các nước đang phát triển.

Mục tiêu

+ Kinh tế:

17.1 Tăng cường huy động nguồn lực trong nước, bao gồm thông qua hỗ trợ quốc tế cho các nước đang phát triển, để cải thiện năng lực trong nước về thuế và thu ngân sách khác.

17.2 Các quốc gia phát triển thực hiện đầy đủ các cam kết hỗ trợ phát triển chính thức của mình, bao gồm cam kết của nhiều nước phát triển nhằm đạt được mục tiêu 0,7% ODA / GNI cho các nước đang phát triển và 0,15 đến 0,20% ODA / GNI cho các nước kém phát triển. Các nhà đầu tư ODA được khuyến khích xem xét đặt mục tiêu cung cấp ít nhất 0,20% ODA / GNI cho các nước kém phát triển nhất.

17.3 Huy động thêm nguồn tài chính cho các nước đang phát triển từ nhiều nguồn

17.4 Hỗ trợ các nước đang phát triển đạt được sự bền vững trong nợ dài hạn thông qua các chính sách phối hợp nhằm thúc đẩy tài trợ nợ, giảm nợ và cơ cấu lại nợ, khi thích hợp, và giải quyết nợ nước ngoài của các nước nghèo mắc nợ cao để giảm bớt nợ nần.

17.5 Áp dụng và thực hiện các chế độ xúc tiến đầu tư cho các nước kém phát triển nhất.

+ Công nghệ:

17.6 Tăng cường hợp tác Bắc-Nam, Nam-Nam, khu vực tam giác, quốc tế về tiếp cận khoa học, công nghệ, những đổi mới, tăng cường chia sẻ kiến thức về các điều khoản đã được hai bên thống nhất, bao gồm thông qua sự phối hợp được cải thiện giữa các cơ chế hiện có, đặc biệt ở cấp Liên Hợp Quốc, và thông qua cơ chế tạo thuận lợi cho công nghệ toàn cầu.

17.7 Thúc đẩy sự phát triển, chuyển giao, phổ biến và lan rộng các công nghệ âm thanh môi trường tới các nước đang phát triển theo các điều khoản có lợi, bao gồm cả các điều khoản ưu đãi và ưu đãi, theo thỏa thuận chung.

17.8 Vận hành đầy đủ ngân hàng công nghệ và khoa học, công nghệ và cơ chế xây dựng năng lực đổi mới cho các nước kém phát triển nhất vào năm 2017, tăng cường sử dụng công nghệ cho phép, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

+ Xây dựng năng lực:

17.9 Tăng cường hỗ trợ quốc tế để thực hiện xây dựng năng lực hiệu quả cho các nước đang đang phát triển để hỗ trợ các kế hoạch quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm thông qua hợp tác Bắc-Nam, Nam-Nam và vùng tam giác.

+ Thương mại:

17.10 Thúc đẩy một hệ thống thương mại đa phương phổ quát, dựa trên các quy tắc, cởi mở, không phân biệt đối xử và công bằng thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới, bao gồm cả thông qua kết thúc đàm phán theo Chương trình nghị sự phát triển Doha.

17.11 Tăng đáng kể hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển, đặc biệt là nhằm tăng gấp đôi cho các nước kém phát triển nhất trong xuất khẩu toàn cầu vào năm 2020.

17.12 Thực hiện kịp thời việc tiếp cận thị trường miễn thuế và hạn ngạch trên cơ sở lâu dài cho tất cả các nước kém phát triển nhất, phù hợp với các quyết định của Tổ chức Thương mại Thế giới, bao gồm việc đảm bảo các quy tắc xuất xứ ưu đãi áp dụng cho hàng nhập khẩu từ các nước kém phát triển nhất là minh bạch và đơn giản  góp phần tạo điều kiện tiếp cận thị trường.

+ Những vấn đề hệ thống:

Chính sách và sự gắn kết thể chế:

17.13 Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu, bao gồm thông qua điều phối chính sách và sự gắn kết chính sách

17.14 Tăng cường sự gắn kết chính sách để phát triển bền vững

17.15 Tôn trọng không gian chính sách của mỗi quốc gia và lãnh đạo để thiết lập, thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Quan hệ đối tác nhiều bên:

17.16 Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển bền vững, được bổ sung bởi các đối tác nhiều bên tham gia huy động và chia sẻ kiến thức, chuyên môn, công nghệ và tài chính, để hỗ trợ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển.

17.17 Khuyến khích và thúc đẩy các mối quan hệ đối tác xã hội dân sự, công cộng và dân sự hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm và chiến lược cung cấp nguồn lực của quan hệ đối tác.

Dữ liệu, giám sát và trách nhiệm:

17.18 Đến năm 2020, tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển, bao gồm cả các nước kém phát triển nhất và các quốc gia đang phát triển đảo nhỏ, để tăng đáng kể sự sẵn có của dữ liệu chất lượng cao, kịp thời và đáng tin cậy; được phân tách theo thu nhập, giới tính, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, tình trạng di cư, khuyết tật, vị trí địa lý và các đặc điểm khác có liên quan trong bối cảnh quốc gia.

17.19 Đến năm 2030, xây dựng các sáng kiến hiện có để phát triển các phép đo tiến bộ về phát triển bền vững bổ sung cho tổng sản phẩm quốc nội, hỗ trợ xây dựng năng lực thống kê ở các nước đang phát triển.