17SDGs – Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trên toàn cầu

Cộng đồng quốc tế đã có những bước tiến đáng kể trong việc giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo. Các quốc gia dễ bị tổn thương nhất – các quốc gia kém phát triển nhất, các quốc gia đang phát triển không giáp biển và các quốc gia đang phát triển trên đảo nhỏ – tiếp tục xâm nhập vào tình trạng giảm nghèo. Tuy nhiên, bất bình đẳng vẫn tồn tại và chênh lệch lớn vẫn liên quan đến việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các tài sản khác.

Có sự đồng thuận ngày càng tăng rằng tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải giảm nghèo nếu nó không bao gồm và không liên quan đến ba khía cạnh của phát triển bền vững – kinh tế, xã hội và môi trường. May mắn thay, bất bình đẳng thu nhập đã được giảm cả trong và ngoài nước. Vào thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của 60 trên 94 quốc gia có dữ liệu đã tăng nhanh hơn mức trung bình quốc gia. Đã có một số tiến bộ liên quan đến việc tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho xuất khẩu từ các nước kém phát triển nhất.

Để giảm bất bình đẳng, các chính sách nên có tính phổ quát về nguyên tắc, chú ý đến nhu cầu của dân số thiệt thòi và bị thiệt thòi. Cần phải có sự gia tăng đối xử miễn thuế và tiếp tục ủng hộ xuất khẩu từ các nước đang phát triển, bên cạnh việc tăng tỷ lệ các quốc gia đang phát triển bỏ phiếu trong IMF. Cuối cùng, những đổi mới trong công nghệ có thể giúp giảm chi phí chuyển tiền cho lao động nhập cư.

Thống kê và số liệu

Năm 2016, hơn 64,4% sản phẩm được xuất khẩu bởi các nước kém phát triển nhất sang thị trường thế giới phải đối mặt với mức thuế bằng 0, tăng 20% ​​kể từ năm 2010.

Bằng chứng từ các nước đang phát triển cho thấy trẻ em ở 20% dân số nghèo nhất vẫn có khả năng tử vong cao gấp ba lần trước sinh nhật thứ năm so với trẻ em ở các nhóm giàu nhất.

Bảo trợ xã hội đã được mở rộng đáng kể trên toàn cầu, nhưng người khuyết tật có khả năng phải chịu các chi phí y tế thảm khốc cao hơn gấp năm lần so với mức trung bình.

Mặc dù tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ giảm ở hầu hết các nước đang phát triển, phụ nữ ở khu vực nông thôn vẫn có nguy cơ tử vong cao gấp ba lần khi sinh con so với phụ nữ sống ở các trung tâm đô thị.

Có đến 30 phần trăm bất bình đẳng thu nhập là do sự bất bình đẳng trong các hộ gia đình, bao gồm cả phụ nữ và nam giới. Phụ nữ cũng có nhiều khả năng hơn nam giới sống ớ dưới 50% thu nhập trung bình.

Mục tiêu

10.1 Đến năm 2030, dần dần đạt được và duy trì tăng trưởng thu nhập của 40% dân số dưới cùng với tốc độ cao hơn mức trung bình quốc gia.

10.2 Đến năm 2030, trao quyền và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội, kinh tế và chính trị của tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, khuyết tật, chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc, tôn giáo hoặc kinh tế và địa vị khác.

10.3 Đảm bảo cơ hội bình đẳng và giảm bất bình đẳng về kết quả, bao gồm bằng cách loại bỏ luật pháp, chính sách, thực tiễn phân biệt đối xử và thúc đẩy luật pháp, chính sách và hành động phù hợp trong vấn đề này.

10.4 Áp dụng các chính sách, đặc biệt là các chính sách tài chính, tiền lương, bảo trợ xã hội và dần dần đạt được sự công bằng hơn.

10.5 Cải thiện quy định và giám sát thị trường, tổ chức tài chính toàn cầu và tăng cường thực hiện các quy định đó.

10.6 Đảm bảo tăng cường tiếng nói và đại diện cho các nước đang phát triển trong việc ra quyết định ở các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế toàn cầu để cung cấp các tổ chức hợp pháp, đáng tin cậy, có trách nhiệm và hiệu quả hơn.

10.7 Tạo điều kiện cho việc di chuyển có trật tự, an toàn, thường xuyên và có trách nhiệm cho sự di chuyển của mọi người, bao gồm thông qua việc thực hiện các chính sách di cư được lên kế hoạch và quản lý tốt.

10.A Thực hiện nguyên tắc đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất, theo các thỏa thuận của Tổ chức Thương mại Thế giới.

10.B Khuyến khích hỗ trợ phát triển chính thức và dòng tài chính, bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, vào các quốc gia có nhu cầu lớn nhất, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất, các nước châu Phi, các quốc gia đang phát triển đảo nhỏ và các nước đang phát triển không giáp biển, theo các kế hoạch và chương trình quốc gia của họ.

10.C Đến năm 2030, giảm xuống dưới 3 phần trăm chi phí giao dịch và loại bỏ hành lang chuyển tiền với chi phí cao hơn 5 phần.