🚂 JCI DAY 2023 – CHUYẾN TÀU TRỞ VỀ!

𝐵𝑜𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑜𝑛𝑔…𝑋𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̀𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̃ 𝑠𝑜̂́ 𝐽𝐶𝐼 𝐷𝐴𝑌 2023 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̃𝑛𝑔 𝐽𝐶𝐼 𝐷𝐴𝐿𝐴𝑇 – 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̛̉